هندوانه فاراوو – سینجنتا

 

نام برند :  سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید فاراوو

Variety :  Watermelon Hybrid Farao F1

مبدأ بذر : کشور هند

Origin : India

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟