پیاز هیبرید سایروس – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید سایروس (سیروس)

Variety : Onion Hybrid Cirrus F1

مبدأ بذر : کشور آفریقا جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White   

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟