گوجه‌فرنگی اسپیناس – کروون‌سید

 

نام برند : کروون سید

Brand : Crown Seed

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی هیبرید اسپیناس اف1

Variety : Tomato Hybrid Espinas F1

مبدأ بذر : کشور دانمارک

Origin : Denmark

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟