هندوانه کریمسون سوییت – پوپ

 

نام برند : پوپ ورایند

Brand : POP Vriend

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟