هندوانه باراکا – سینجنتا

 

نام برند :  سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید باراکا

Variety :  Watermelon Hybrid Baraka F1

مبدأ بذر : کشور هند

Origin : India

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟