پیاز تگزاس‌ارلی‌گرانو – امرالد

 

نام برند : امرالد

Brand : Emerald

نام بذر و رقم : پیاز تگزاس ارلی گرانو

Variety : Onion Texas Early Grano

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State (USA)

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟