کدو هیبرید آزیاد – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید آزیاد

Variety : Squash Hybrid Aziad F1

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟