هندوانه آراشان – سینجنتا

 

نام برند :  سینجنتا

Brand : Syngenta

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید آراشان

Variety :  Watermelon Hybrid Arashan F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟