گل‌کلم آریزونا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : گل کلم هیبرید آریزونا

Variety : Cauliflower Hybrid Arizona

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟