کلم بلو داینستی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : کلم سبز هیبرید بلو داینستی

Variety :  Cabbage Hybrid Blue Dynasty

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟