گوجه‌فرنگی 6108 – نانهمز

 

نام برند : نانهمز

Brand : Nunhems

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی سانسید 6108

Variety : Tomato Hybrid Sunseed 6108 F1

مبدأ بذر : کشور هلند

Origin : Netherland 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟