هندوانه انرژی – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید انرژی

Variety : Watermelon Hybrid Ennergy F1 

مبدأ بذر : کشور پرو

Origin : Peru

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟