کاهو پیچ فردوس – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : کاهو پیچ بلند فردوس

Variety : Lettuce Romaine Ferdos

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

رنگ : سبز پیچ بلند

Color : Green

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟