هندوانه هیبرید بی 32 قوطی

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید کریمسون بی 32 (بسته بندی قوطی)

Variety :  Watermelon Hybrid Crimson B 32 F1 

مبدأ بذر : کشور پرو هند – تایلند

Origin : Peru – Thailand – India

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟