هندوانه هیبرید بی 32 پاکتی

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید کریمسون بی 32 (بسته بندی پاکتی)

Variety : Watermelon Hybrid Crimson B 32 F1 

مبدأ بذر : کشور پرو هند – تایلند

Origin : Peru – Thailand – India

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟