کلم بروکلی گرین مجیک – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand :  Sakata

نام بذر و رقم :  کلم بروکلی هیبرید گرین مجیک اف1

Variety : Broccoli Hybrid Green Magic F1

مبدأ بذر : کشور شیلی

Origin : Chile

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟