پیاز ارلی‌وایت‌گرانو – آفریگرو

 

نام برند : آفریگرو

Brand : Afrigro

نام بذر و رقم : پیاز ارلی وایت گرانو

Variety : Onion Early White Grano

مبدأ بذر : کشور آفریقای جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟