پیاز تگزاس‌ارلی‌گرانو – یونی ژن

 

نام برند : یونی ژن

Brand : Unigen

نام بذر و رقم : پیاز تگزاس ارلی گرانو

Variety : Onion Texas Early Grano

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟