هندوانه کریمسون سوییت – روزن‌سید

 

نام برند :  روزن سید

Brand : Rossen Seeds

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟