هویج نانتس – امرالد

 

نام برند : امرالد

Brand : Emerald

نام بذر و رقم :  هویج نانتس اف1

Variety : Carrot Hybrid Nantes F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟