هندوانه میراژ – نانهمز

 

نام برند :  نانهمز

Brand : Nunhems

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید میراژ

 Variety : Watermelon Hybrid Mirage F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟