خربزه اکسلور – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  خربزه هیبرید اکسلور

Variety : Melon Hybrid Exelor F1

مبدأ بذر : کشور چین

Origin : China

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟