هندوانه کریمسون سوییت – ناسکو

 

نام برند :  ناسکو

Brand : Nasco

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟