پیاز ارلی‌وایت‌گرانو – امرالد

 

نام برند : امرالد

Brand : Emerald

نام بذر و رقم : پیاز ارلی وایت گرانو

Variety : Onion Early White Grano

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State (USA)

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟