هندوانه کریمسون – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟