هندوانه کریمسون سوییت – امرالد

 

نام برند : امرالد سیدز

Brand : Emerald

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد  کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟