هندوانه گلوری جامبو – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم :  هندوانه هیبرید گلوری جامبو

Variety : Watermelon Hybrid Glory Jumbo F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟