پیاز هیبرید پریماورا – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید پریماورا

Variety : Hybrid Onion Primavera F1

مبدأ بذر : کشور آفریقا جنوبی

Origin : South Africa

مدل و رنگ : زرد – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Yellow  

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟