نخودفرنگی دوریان – سمینیس

 

نام برند : سمینیس ( سیمینس )

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : نخودفرنگی دوریان  

Variety : Pea Dorian

مبدأ بذر : کشور مجارستان

Origin : Hungary

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟