اثرگذاری کودها بر گیاهان

اثرگذاری کودها بر گیاهان

کود از زمان آغاز کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. هر ماده ای از هسته طبیعی یا مصنوعی که برای خاك ها یا بافت های گیاهی به منظور تامین یک یا چند ماده غذایی گیاهی ضروری می باشد، باعث افزایش رشد گیاهان با دو روش مواد سنتی که حاوی مواد مغذی هستند و  افزایش اثربخشی خاک …

کود از زمان آغاز کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. هر ماده ای از هسته طبیعی یا مصنوعی که برای خاك ها یا بافت های گیاهی به منظور تامین یک یا چند ماده غذایی گیاهی ضروری می باشد، باعث افزایش رشد گیاهان با دو روش مواد سنتی که حاوی مواد مغذی هستند و  افزایش اثربخشی خاک می شود.

عناصر سازنده کودها و اثرگذاری آنها

کودهای کشاورزی معمولاََ به صورت متنوعی ارائه می شود، دارای سه ماده مغذی اصلی نیتروژن (N) برای رشد برگ، فسفر (P) به منظورتوسعه ریشه ها، گل ها، دانه ها، میوه ها و پتاسیم (K) برای رشد ساقه قوی، حرکت آب در گیاهان، ترویج گلدهی و باروری؛ سه ماده مغذی ثانویه به نام های کلسیم (کلسیم)، منیزیم (Mg) و گوگرد (S) و مواد مغذی دیگرمانند مس (Cu)، آهن (Fe)، منگنز (Mn)، مولیبدن (Mo)، روی (Zn)، بور (B) می باشد. مواد مغذی مورد نیاز برای زندگی سالم گیاه براساس عناصر طبقه بندی می شوند، اما عناصر به عنوان کود استفاده نمی شوند در عوض ترکیباتی که حاوی این عناصر هستند، پایه کودها هستند.

نحوه اثرگذاری کودها بر گیاهان

در مقابل گیاهان از چهار عنصر اصلی هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن. تشکیل شده اند. کربن، هیدروژن و اکسیژن به طور گسترده به عنوان آب و دی اکسید کربن در دسترس هستند. اگر چه نیتروژن بیشترین اتمسفر را تشکیل می دهد، اما در فرم است که برای گیاهان قابل دسترس نیست. نیتروژن مهمترین کود است زیرا نیتروژن موجود در پروتئین، DNA و دیگر اجزای (مانند کلروفیل) است و باید برای گیاهان تغذیه شود و در فرم “ثابت” موجود باشد. فقط برخی از باکتری ها و گیاهان میزبان آنها (به ویژه حبوبات) می توانند نیتروژن اتمی (N2) را با تبدیل آن به آمونیاک حل کنند.

این عناصر اغلب در بخش فعال آنزیم هایی هستند که متابولیسم گیاه را انجام می دهند. از آنجا که کاتالیزورها، آنزیم ها را فعال می کنند تأثیرات آنها بیش از درصد وزن آنها است. کود به سادگی مواد غذایی گیاهی اعمال شده به زمین های کشاورزی به عنوان مکمل عناصر مورد نیاز به طور طبیعی در خاک یافت میشود که بیشتر کشاورزان برای افزایش سطح نیتروژن در خاک و افزایش تولید محصول از آن استفاده می کنند.