گوجه‌فرنگی ریوگرانده – اینوواسید

 

نام برند : اینووا سید

Brand : Innova Seed

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی استاندارد ریوگرانده

Variety : Tomato Standard Riogrande

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟