کلم اسکارلت اوهایا – توکیتا

 

نام برند : توکیتا

Brand : Tokita

نام بذر و رقم :  کلم قرمز هیبرید اسکارلت اوهایا

Variety : Red Cabbage Hybrid Scarlet Ohaya

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟