کدو هیبرید سوها – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم : کدو خورشتی هیبرید سوها

Variety : Squash Hybrid Soha F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟