پیاز زرد زرگان- فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : پیاز زرد زرگان

Variety : Zargan Yellow Onion 

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

مدل و رنگ : زرد – روز بلند

Model & Color : Long Day – Yellow

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟