کلم گلوب مستر – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم :  کلم سبز هیبرید گلوب مستر

Variety :  Cabbage Hybrid Globe Master (Green)

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟