کلم بروکلی ساکورا – توکیتا

 

نام برند : توکیتا

Brand :  Tokita

نام بذر و رقم :  کلم بروکلی هیبرید ساکورا  

Variety : Broccoli Hybrid Sakura F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟