گوجه‌فرنگی آدورا – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  گوجه فرنگی هیبرید آدورا

Variety : Tomato Hybrid Adora F1

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟