پیاز سفید سپیدان – فلات

 

نام برند : فلات

Brand : Falat

نام بذر و رقم : پیاز سفید سپیدان زودرس

Variety : White Sepidan Hybrid Onion 

مبدأ بذر : کشور ایران

Origin : I.R.Iran

مدل و رنگ : سفید – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – White 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟