کلم بروکلی ماتسوری – توکیتا

 

نام برند : توکیتا

Brand :  Tokita

نام بذر و رقم :  کلم بروکلی هیبرید ماتسوری  

Variety : Broccoli Hybrid Matsuri F1

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟