پیاز SV7030 – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید 7030

Variety : Onion Hybrid Red SV7030 F1

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

مدل و رنگ : قرمز – روز کوتاه

Model & Color : Short Day – Red        

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟