خیار بیت آلفا – پروسید

 

نام برند : پروسید

Brand : Proseed

نام بذر و رقم :  خیار بیت آلفا

Variety : Cucumber Beit Alpha

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟