پیاز یلوسوییت‌اسپانیش – یونی ژن

 

نام برند : یونی ژن

Brand : Unigen

نام بذر و رقم : پیاز هیبرید یلو سوییت اسپانیش

Variety : Onion Yellow Sweet Spanish F1

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

مدل و رنگ : زرد – روز بلند

Model & Color : Long Day – Yellow

 

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟