خربزه تنور – ساکاتا

 

نام برند : ساکاتا

Brand : Sakata

نام بذر و رقم :  خربزه هیبرید تنور

Variety : Melon Hybrid Tenor F1

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟