بادمجان هادریان – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم : بادمجان دلمه ای هیبرید هادریان

Variety : Eggplant Hybrid Hadrian F1

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟