کاهو گریت لیکس – تاکی

 

نام برند : تاکی سید

Brand : Takii Seed

نام بذر و رقم : کاهو استاندارد گریت لیکس

Variety : Lettuce Standard Great Lakes

مبدأ بذر : کشور ژاپن

Origin : Japan

رنگ : سبز تیره

Color : Dark Green

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟