چغندرلبویی دیترویت – یونی‌ژن

 

نام برند : یونی ژن سید

Brand : Unigen Seeds

نام بذر و رقم : چغندر لبویی استاندارد دیترویت دارک رد

Variety : Beetroot Detroit Dark Red Standard

مبدأ بذر : کشور ایتالیا

Origin : Italy

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟