هویج نانتس 2000 – سمینیس

 

نام برند : سمینیس (سیمینس)

Brand : Seminis

نام بذر و رقم :  هویج استاندارد نانتس 2000

Variety : Carrot Standard Nantes 2000

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟