هندوانه کریمسون سوییت – ویلمورین

 

نام برند :  ویلمورین

Brand : Vilmorin

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد کریمسون سوییت

Variety : Watermelon Standard Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور فرانسه

Origin : France

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟