هندوانه کریمسون – یونی‌ژن

 

نام برند : یونی ژن

Brand : Unigen

نام بذر و رقم :  هندوانه استاندارد کریمسون سوئیت

Variety : Watermelon Standard (OP) Crimson Sweet

مبدأ بذر : کشور آمریکا

Origin : United State – USA

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟