هندوانه گلدن گریس – میکادو

 

نام برند : میکادو

Brand : Mikado

نام بذر و رقم :  هندوانه آناناسی گلدن گریس

Variety : Watermelon Golen Grace Mikado

مبدأ بذر : کشور تایلند

Origin : Thailand

کامنت بسته است.

نظر شما چیست؟